• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy

    Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Kosowski.
    • E-mail: dyrektor@spkopnica.pl
    • Telefon: 943155572

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Darłowie
    • Adres: ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
    • E-mail: poczta@ugdarlowo.pl
    • Telefon: 943446301

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy można dojechać samochodem lub autobusem i busem. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów. 

    Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

    Opis ogólny budynku pod adresem Kopnica 24

    Budynek: Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo

    Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony północnej i tylne od strony szatni.

    Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, do wejścia od strony szatni prowadzą schody.

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejście główne jest zabezpieczone bramką.

    W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    W budynku nie ma windy.

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Opis ogólny budynku pod adresem Kopnica 17

    Budynek: Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy, Kopnica 17, 76-150 Darłowo

    Do budynku prowadzi 1 wejście: główne od strony ulicy.

    Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejście główne jest zabezpieczone bramką.

    W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    W budynku nie ma windy.

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Opis ogólny budynku sali gimnastycznej

    Budynek: sala gminastyczna, Kopnica 17, 76-150 Darłowo

    Budynek parterowy połączony łącznikiem budynkiem Kopnica 17. Posiada dodatkowe cztery wejścia.

    Do wejścia głównego prowadzą schody, osoby niepełnosprawne mogą wejść łącznikiem z budynku 17, gdzie znajduje się podjazd.

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejście główne jest zabezpieczone bramką.

    W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia.

    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie od łącznika z budynku 17.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Opis ogólny budynku stołówki

    Budynek: stołówka, Kopnica 24, 76-150 Darłowo

    Budynek parterowy znajdujący się naprzeciwko budynku 24. Posiada wejście główne i techniczne.

    Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejście główne jest zabezpieczone bramką.

    W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy
   • sekretariat@spkopnica.pl
   • urszula.paszkiewicz@spkopnica.pl
   • 94-315-55-72
   • Kopnica 24 76-150 Darłowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych